martedì 10 aprile 2007

O màscia Ernesto Arpile mas èfike (Giovanni Fazzi)

Motti ìmone pedài ce èkanna i quarta elementare (milò tse triantapènte chronus ampì), jà ena chrono o Ernesto Aprile irte na mas masi o Griko.
Emì on ennorìzamo già jatì Cino èkanne skola es mian àddhi klassa, ce tsèramo ka ìone ena Màscia all'antica: os pedacìo dikùttu os màttenne puru na meletìsune m'o libro panu `pu kau; na vàlune ta chèrria es prima, seconda, terza, quarta; ce motti us èvaddhe es kastìgo, ìchane na pune GRAZIE, andè `e' tus èkanne makà na jurìsune sto banco (ce mia forà iu èndesa puru evò).
Itto chrono irte na mas kami masìmata tse Griko.
Quai tòssonna m'òrkutte sta `nnù ta pràmata pu o Ernesto Aprile mas èmase, ce ta lòja pu lèane cini pu telùsane na màsome kàjo Inglese, makà Griko.
Ancora sìmmeri piànno o quaderno tse griko, o'nnìtto, ce leo: o Ernesto Aprile ìone ena kalò Màscia, ce i glossa grika in vasta sti kardìa. Cino `en mas èmase manechò lòja grika, traùdia, poesie ce mante. Jà pronò prama mas èmase o ALFABETO GRECO.
Depòi mas ègrafe ta lòja grika m'on alfabeto latino ce m'on alfabeto greco; mas èkanne na ta meletìsone sekùndu meletùne sìmmeri stin Grecia; ce mas ele passo lòo pos to lèune sìmmeri stin Grecia. Cino o'ffònaze VOCABOLARIO FRASEOLOGICO COMPARATO.
Evò leo ti tui ìone mia òrria idea: jatì iu cino mas èkanne na noìsome ka o griko ene mia mali glossa, ma rize ce pòddia stin glossa greca palèi, ce ka ene aderfì tis glossa pu milùne sìmmeri stin Grecia. Iu evò `ncìgnasa na gapìso in glossa pu milùsane e mànamu ce o ciùrimu, ce `ncìgnase na mu piacètsi na meletìso ta gràmmata grika ce greca.
Dopu kampòssu chronu pirta e’ LLuppìu sto Liceo Classico, ce ta pràmata pu m'òmase o Ernesto Aprile mu `ndiàstisa: evò già ìtsera on Alfabeto Greco ce nòona ola ta lòja pu stèane grammèna panu sto libro tse Greco.
Ce `ssadìa `ssadìa e agàpimu j'in glossa grika jètti panta plèo mali.
Arte ka o Ernesto Aprile `e' ton echi pleo, evò tèlisa na gratso utta diu pràmata, makà na kamo enan epitàffio, o na pò lòja tosso jà pì. Ma jatì m'ùrtane a'tta fiddha ti kardìa jà ena mea Kristianò ce kalò Màscia pu gàpa poddhì in Glossa Grika.

O fzemerosi (Ernesto Aprile)

Utto traùdi tu Ernestu Aprile ene mia chàri i zoì. Ene grammèno jin pronì forà panu 's utto Jornàli. Irte charιtomèno attu dicùttu n'o cratèsume stannù.

O FZEMEROSI

O meàn cittìsi to pronò pornò
klàsti
me sta jèja xerùmena ta piculàcia.

Orria kulùrria
Nàttane me ‘s to xòrto ta lulùdia.

Ce àtton ìjo
O krusàfi
Pukalùtte èmbenne
Ce plùsia zze zoì
Èkame
Passio pràma.

Mi kalìn emèra
Spittàrizze
I psixìmmu!

Ernesto Aprile

Jatì e' na gràtsome grika (Paolo Di Mitri)

Pu kampòssu chrònu evò mu pao rotònta jatì e’ na milìsome grika ce jatì e’ na to gràtsome. Ti mas dulèi àrtena na pame votònta na vrìkome tinò pu ma sozi milìsi o griko pu mia forà?
Oli mas lèune ka o griko èffie, ka o grìko en sòzi fortòsi ola ta lòja ka ndiàzutte na milìsome tin glòssa. E glòssa sbìnnete appu en ti milùme pleo!
Ene kàjo na màsome on anglicò, mas lèune e ciuri ce e mane pu àrtena.
Poddhì en tèlune na kùsune tìpoti tse grico ce kànnune lòja na mi màsune ta pedàciato o griko sti skola. Es Sulìtu telùsane na to guàlune atti skola!
Ma en etsèrune ka ambrò ‘s cinu, appu stin Galatìna (Appetro) ìchane na kàmune in aklisìa is Aja
Kristìna, o vèscovo èkanne na pune lutrìa manechò e patèri atti Aklisìa pu sti Romi, ce cini pu tin lèane grika en ti sòzan’ plèo pì. Ja tuo sti Galatina en milùne pleo grika. Ce e sulitàni kànnune kundu e galatinèsi.
Pesànane quasi oli cini pu màsane ìttin òrria glòssa atti mànatto. Artena spìccetse olo to tikàmimma? Sòzome klìsi ì pòrta attin glòssama mia forà jà panta?
O enna milìsome ce na gràtsome grìka ja ta anitsìama? Jà cinu ka enna zìsune ankora kampòssu chronu? Jà ta pedàcia ka en to kùone pleo ‘s kanè topo? Ma emì o kùsamo o griko, o kùsane t’atèrfiama, ce ta tsatèrfiama! Emì to noùme, puru ka forsi en to milùme kalà.
Soggèste ka èchi kanèna ka to noà, ma ka e glòssa u kombònnete no milìsi. O grìko, evò pistèo ka o kùsamo àppu jennìsimòsto, puru ka en to milùsamo; puru ka e mànama ce o ciùrimma mas milùsane dialetto, jatì ìchamo na màsome mia glòssa tsèni ce na pame na polemìsome es chòma tsèno, kundu mas èle o De Gasperi. E' mas to milùsane e dikìmma, ma o kùamo passo forà ka e mànama mìli mo ciùrimma ce mi mana mali, ce mo pàppomma. O kùsamo pàsso forà ka en ìchamo na noìsome a lòja tse malu. Ma emì to màsamo o stèsso, jatì ces to jèmamma echi o stesso jèma ka o ciùri ce mana mas vàlane pròppi na jennisùme. Olo cino ka ìchamo arte ste ce pai, ce mas finni manechìmma?
Ce allora jatì enna milìsome grika?
En no milìsome ja ma! Dèje ja ta pediama ce ja t’anitsìama. Manechò ja ma!
Posso jèno mu jèla motti ìbbio na doko e pronì " I Spitta"! O jèno ka noà ce milì grika, cherèsti na dì pù echi quaissàtto ka gràfi grika. A màddia tu jelùsane tse nostalgìa, jatì, ‘mpì sta lòja grammèna, torùsane ti mana mali ce o pàppotto, ka pesànane chronus ampì.Min glossa grika cini nostìsane ankòra tin agàpi ka us nastìse. Kampòssi ìrtane na mu pune ka tsèrune pràmata palèa, na gràtsome sto jurnàlimma, ce a màddiato jelùsane tse chàri ce fènato ena dàmmi. Ce poka,jatì e’ na gràtsome grika? Ja cìnu ka 'ncora o noùne, ja cinu ka o tsèrune ce è to milùne jatì en èchune tinò na tos rispundètsi.
Echi jèno ka echi pìna no kusi ce na milìsi ma ma, an emì u dìome mia okkasiùna na milìsune grika. Ce pòkka, pòa ene ka e glossa grika enna pesàni? Zìi pànta. Ros p’ èchitinò pu gapà ni milìsi, ce ka mas lei kalimèra ce kalinnìtta, passo forà ka toriomèsta.

Visisetèmma (Francesco Penza)

Sekùndu ìdato ‘ttù sto giornàli-ma passosèna echi mian adèa dikì-ttu atti’ kkajon grafìa tunìs òrria glossa, ma soggèste èttase o cerò na jaddhètsome ena sistèma kalò ja olus emà. Visìsetèmma na vrìkome a’ kkalò sistèma na gràtsome grika, mbiètsete enan gramma lèonta pos enna gràtsome ja sà: còccalo o kòkkalo? Kecci o checci? Maddhìa o maddrìa? Chartì, hartì o xartì? Tsomì, tzomì, zzomì o fzomì (ja ta chorìa pu e’ lleune sciomì o ssomì)? Ce fonàzzome, fonàzome o fonàdzome? Èchete mian adèa ja na gràtsome to sc kondò ‘pu “kàscio”, “kanòscio”, “sciòko”? Gràtsete puru jatì tèlete na grattì sto sistèma dikòssa, jatì e’ kajo ce vàlete skupò na mi’ kkombostùne ta gràmmata u alfabètu dikùssa, an gràfete ch ja chartì e’ to sòzete gratsi ja checci!
Gràtsete poka ‘ttù:
Redazione “i Spitta”
Via Principe Umberto 22
73025 Martano (LE)
spitta-web AT grikamilume DOT com

Appu èttazze o Karniali (Paolo Di Mitri)

Appu èttazze o karnìali, e tìammu ce e mana màlimmu piànnane ena spàrgano aspro ce m'on vàdddhane panu, na me ndìsune tse majo. Ena sciàllo tse matàtsi, ena asciàti tse chartì asimègno ce me ndìnnane tse vèskovo.
Evò ìbbione depòi mes ti straa, ce ìbbio' fèonta na me kanonìsi o jeno 'mpì sti strittula a'tto spìtimmu. Depòi ibbio' na vriko i benettànima ti tsiamu Ndata, aderfì ti mali-mmu. Oli ìsan cherùmeni na me dune ce me rotùsane: /" Tse ti ndìsi?// Ti ène ìtto pràma òrrio pu vastà panu sti ciofàli?"/. Ce èvò: /"Tse veskovo ime ndimèno, e' torìete?/" Ce cine jelùsane, ce mu lèane: /" Ah! //Ste ce piannì kalì stràa! Ma esù e' na masi na pì lutrìa, kui? In etsèri i lutrìa latina?"// . " In etsèro già/ ", èlon'evò: /"a' telìsi su lèo òli, ma loja ka lei o kierikètto ce puru cìna u patèra /"." Allora se sòzzun kami pu t'àrtena, an etsèri na pì lutria es latino. Dèla na su filìso o dattilìdi vloimèno a'tti chèra-ssu. O vastà o dattilìdi? Den to vastà? Ce pokka ti vèskovo ise? //". "Mino, mino! "/ m'ole e tsaterfì ti mànammu ka ìone deka chrònu plèo mali ka mèna. Ce m'èkanne ena dattilìdi m'o chartì tse ciocculàta.. S'emèna en mu vàddhane màskere sto muso, manechò mu mavrìzzane o muso ma ta kràuna na mu kàmune lio barba ce o mustài: lio masciarìa.
Puru e mali ndìnnatto majo. Ma evò us farìamo, jatì isan mali mali ce mu fènatto poddhì àscimi.
Ichan asciàdia màvra ce kazzu làrgu , ce cini ka ìsan 'ndimèni tse jinèka, pìane mès anke tseputimmène: ce evò, ka èkanna o kierikètto 'ntropiàzzamo n'e do iu, jatì pìstone ka isan' jinèke. Fonàzzan mes ti stra ce kànnan rebàtto. Kulusùsan cino pu fruntèane ma ena chrondò sti chera. Ce cino ìbbie fèonta jatì farìato na mi' tu klàsune i ciofàli. Iche cinu ka ndìnnatto, àntrepi ce jinèke, ce ca pìane tuzzèonta stes porte ce lèane: /"// C'è permessu pe li màsci?"./ 'Pu essu nìttane o scuro a'tti porta ce cini tuzzèane plèo poddhì ce kanna' rebàtto, E jinèke kànnane sia ka farìatto , ma depoi, o àntrepo a'tto spiti ènitte ce, an ennòrizze kanèna ‘cittu màju, us èkanne n'àmbune.
Cini kuntèane lio teatro ce kànnane puru na faristùne cinu a'tto spiti. Kanèna , forsi ka ìone 'namurao pus kammìa kiatèra ka este ecì, ìbbie ce èkanne ka i fìli. Ce cini klìnnato, ce jèla, però. Ta paddhikària a'tto spiti, telùsane na nnorìsune kanèna a'ttu maju, ce pelìatto panu sta vizzìa pu cinu ndimènu tse jinèka, ce ta sìttane mes ta chèriato. An ecìni ìsane àntrepi, ta fìnnane na sìtsune, andè skostèatto ce, fonàzonta, sìrnatto n'ampì!
Ettazze poi e mali petti, ce tròamo trippa sto tsukkàli, ka marèato kau sto kantùna, a'tto pornò ros ti misciamèra. Tròamo puru lio n'ammatsìti ce e mali pinnan' lio krasì. Appu èttazze o vrai, dopu in aklisìa, jurìzamo essu ce o pappo preparèato na mas kami o kannarùto. E'gguaddhe o giakko ce èmene manechò m'o kurpètto ce o mai. E mana mali èguaddhe t'agguà purmistà ce èffie i skorza. Ma lìo sfìgomma, kreme en'agguò ce o pàppommu t'òbianne. S'emèna mu dènnane us vrachiònu ampì sti seddia ce mu dènnane puru t' ammàddia m'o makkalùri n' aspro. O pàppomu allora kùkkie t’agguò vrammèno 'mbrò sta chìlimu ce evò ènghizze n'o dakkàso, an ìtela n'o fao. M'o kùkkie panu sti mitti, panu sto frontìli, panu ste garzèddhe ce, kammia forà puru ambrò st'attìa. Evò èsirna i ciofàli ce stràonna olo to sfondìli, na soso fai itton agguò ka ìone prama kannarùto, j'itto cerò. Ce icha na valo skupò na mi' chaso i ciofàli ce na doko lattè, andè t'agguò e' m'o dìane pleo. Depòi, appu strakkèamo kalà kalà, itt' agguò m'o vàddhane 'mbrò sto lemò ce e mana mali o e mànamu, m'o kratènnane m'i chèrato, ce iu ,depòi, t' ùsozza dakkàsi, cherùmeno. Depoi èmbenne kau e aderfìmmu, ma cinì e' tin dènnane t'amàddia m'o makkalùri, andè farìato; ìche manechò na stasì ma t' ammàddia klimmèna. Sti ciuriacì, èttazze o Karnìali. Cino èdre pànta ma màli pina ce e cilìa u prìsce ce ste tu skiàtte. Mes t'ammatzìti, ce e sardìzze, kremammène sto sfondìli, o karniàli lamentèato ce fònazze ka ste pesìniske. E Jinèke u fonàzzane ce u pelùsane òle tes kàtare.
"Is tu èddie, is to krài,
Is pu èle:
" àsto na pài!"
Iso màro karcerào
Iche mìnonta kundannào!"
O vàddhane panu s'ena traìno, o panu stu nomu tos antròpo ce ton pìan pèrnonta sti mesi ce mes' te stràe. O karniàli ìone tse karpàmi, ce ndimèno màvro ,m'in glòssa rodinì kremammèni. Poddhè forè, o karnìali ìone en'àntrepo lio chrondò tse ciofàli, ce cinù u piace n'o pàrune panu stu nomu os addhò. Depòi u sìrnane us kazzu, u dìane tàfaro stu musu, u sìrnane i mitti, ce kànnane ka klèane, ce u sìrnane t'attìa, ta chìli ce a maddhìa. 'Mpì cìno ìche ole te jinèke ka klèane ìtto karniàli: klèane jatì iche spiccètzonta olo to fai ce to pi. Ce sikkòmu o karniàli ìche pesànonta, ìche na ftàsi e saragostì, ce oli ìchan na stasùne nistichì ros to Paska. Evò rikordèo, tàppu ìmone poddhì kecci, ka mia forà, quài ampària mala mala o pian pèrnonta panu sto traìno, ce farìamo n'on do, ce e mana màli me kràtenneia' tta chèrria , ce m'èsirne 'mbròsti, na mi pao kau sta poddia tos amparìo. E quarèmme ìsane e aderfè tu karnìali ce o klèane. Depòi stes tèssare stràe, kumbònnane ecì mèsa o karniàli, ce o klèane mapàle, pleo poddhì. Mes ta dàmmia ce e fonè, tzumpèane ce kànnane sia ka chànnane i ciofàlitto. J'i pena ka ste pesìniske, u dìane àddhe lattè, ce o sìrnane pu passòn mero. Ole ma ta makkalùria mavra sti ciofàli ce, ma 'cìna àspra sta cherria, reputèane o maro karniàli. Dopu lio cerò, meletùsane o testamènto u karniàli pesammèno. Oli tramàssane, jatì o karniàli ele ole tes alìssie ka o jeno en iche muso na pì mes ti mesi. E jinèke ka ìchane kammìa na crifìsune, farìatto; ce puru is ìche mia addhi jinèka, on ènghizze na kami ti e' kui, o ka den noà. O vrai oli pìane èssuto ce tròane pleo poddhì, jatì st’avri èttazze e nistichì saragostì, 'ndimèni màvra, m'o rangi kremammèno san aràtti, ma tosse pinne òrnisa kremammène poss'ine es addomèe pròppi o Paska. Fèane mia pinna pàss' addomà ce ìu metrùsane o cerò ka èmene j'ìn emera to vaìo. Motti èttazze o Paska ce e paskarèddha, mas dìane e kuddhùre ma t'agguà ,ce pìamo na kàmome o Rìo ston an Vito, mes ta mbropalèa poràdia.

O Paulinu

Puru feto, sakùndu olu tus chronu, i’ triti tu Karnevàli mes ti mesi ‘pu Martignana pèsane o PAULINU.
I’ misciamèra iche ena mea kònsulo me trippa ce krasì.
O vrai o’ klàtsane e jinèkatu e Nina, o Cumparo, e Cummara ce olo to jeno.
O Arcangelo ‘Ntoni ekkatèke deputao a’ttin anghèra ‘mbiemmèno a’tto Paraìso.
Depòi oli kàmane mia mali jortì: kàtsane o’ Paulinu sti focara ce fane trippa ce pezzettu, morsu ce satizza, pìnnonta tosso òrrio krasì.
I’ ciuriacì tu Karnevàli, ‘nvece, jètti e SFILATA ti GRECìA SALENTINA.
Poddhì jeno èttase apù kalùtte na dì us CARRU ce us GRUPPU ndimènu tse màsciu.
Piàkane o’ pronò premio tse pentacòsce euru a pedàcia a’tte skole ‘pu Martignana ndimèna tse Demògna ce Angelu ti DIVINA COMMEDIA, m’o’ Dante, o’ Karonte, o’ Lucifero ce m’us Aju a’tto Paraìso.
O CARRO pu èsire o pronò premio tse chìje pentacòsce euru ìone ‘pu Kurse ce ìggue SULLE ORME DELL’ULTIMO BURRONE.

Io mia fforà e bòlla (Giuseppe De Pascalis)

Io mìa fòra. Iù encìgna o cùnto tu attexùddhi. Mìa forà jacài cìo ca o cuntò ìbbie lèonta ìstiche poddhì macrèa na sòsi jettì. O cùnto ìone an ìpuno ce ja tùo fse fsùnnito ìsoze èste manexò macrèa macrèa sto cerò. Ce e bòlla, jo attexò, ìsoze èste èna ìpuno manexò. Ttexò ettù estèi jo ghèno, òlo to jèno, ambrò st’àddho mèro, ecì pu ìxe o plùssio, o signùri.
Ttu càu ìne permèna mìam milìa min Nìna ce mon Nardùccio atta pràmata tu Pascàtu.
Ce milònta eguìcane pràmata ca pùru u nànni is Nina, ce e Nìna en ene plèo mian xiaterèddha, u fànisa spirì stravà.
E saracostì ìone ceròn nìstio. Crèa, ce tìpoti pu ìsoze mirìsi fse ftinà: tirì, avguà, ecc .., esòzato fài.
Cìo pu ècanne tùo emàrize, ècanne amartìa. Eclanne ‘a ppàtto jenomèno mo Tteò.
Mòtti espìcce carnivàli ce encìgne saracostì o ghèno èplinne calà calà tes furcìne vàddhonta scupò na min mìnune macà minòmata fse tùtta pràmata mes sta dòntia, jatì o nìstio ìxe na jettì es to càddhio.
Es t’àddho mèro ìxe us signùru. Tùi evoràzan i bbòlla. E bòlla ìone mian tàssa ca tùi eccutèan stin agglisìa ce ma tùi sòzan fài cìo pu tèlane.
Sta mèsa ìxe us patèru ca a ‘ss èna mèro predichèane na pracalìsi ce na vastaftì sacùndu cìo pu èle e agglìsia atton àddho e’ tos vromùsane us ssòrdu ce pulùsane bòlle cinò pu es sòzane voràsi.
Ce pos erregulèatto tùi mo ffài ène poddhì fanerò, canì o provèrbio ca mas ìpe o Linàrdo milònta a’ ttùtta pràmata: ” Adèrfia es tin agglisìa, macà es to zzuccàli”.
Nina:
Lèane ca canèa signùri eccùte o ppatèra nu sòzi fìi amartìa afse cìo pu emàrize.
Mìa forà o bonànima tu nànnimu ìstinne sti mmassarìa tu Chiòferu (Teòfilu) .
Allòra tòa ste mmassarìe ìxan ton affìtto. Però ìxan pùru e pprestaziùne: ìxan na pàrun tòssu càddhu, tòssu chìlu tirì, tòssa arnìa, tòsse rricòtte, tòssa agguà ecc.. . Mòtti èstase i Màli Prassaì ìxan na pàrun to rùxo jacài èstaze Pàsca. Allòra o nànnimu, efòrtose o traìno, ca o padrùna ìstinne es Sulìtu, ca ìan o Carrozzìni pu Sulìtu, efòrtose òlo to rùxo ce pìrte sto padrùna. Mòtti èstase ecì o patrùna ìpe...
Arte, tòa, en è ca ìbbìe c'èrcatto sacùndu àrtena mi mmàjina, ca lèi: na! mìan òra, pào c'èrcome.
Eperne mìan ghiurnàta na taràssis attu Chiòferu ce na pài ce n'àrti apu Sulìtu. O padrùna ìpe: àrte, giacchè ca ìrtato, emènete, etròte ettù ce depòi pàte.
Ma!, ìpe o nànnimu, cài sacùndu tèli.
Ipe o padrùna: esì emarìzete o enghìzi na sas marèfsune canèa pràma?. Jacài ìan Mmàli Prassaì ce ècanne amartìe.
Linardo:
Tòa òlo to ghèno erispètte i lèggi na mi marìsune.
Nina:
Ipe o nànnimu, me ccalè manère: signorìno, cìo pu tròis esù etròme emì.
Nde, ìpe cìo, esì e' ssòzete fài cìo pu tròme emì, ca emì, ìpe, na sòsome fài cìo pu tèlome es òli tti quarèsima eccutème i bòlla.
E bòlla ìane mìa tàssa.
Stin agglisìa e patèri epprofittèane ce cànnan na cuttèfsun ti bbòlla e signùri. Cìni o t'ùxane ce tèlan pùru n'o ffàne. A ttoxùddhia en eccùten tìpiti, ce e' ssòzan faì tìpoti.
A ttexùddhia na min marìsune eplènan pùru e furcìne.
Mòtti spìcce carnivàja eplèna te ffurcìne na min mìni canèa spirìn gràsso. Però cìni ca ìxane eccutèan ti bbòlla ce sòzan fài cìo pu tèlan.
O nànnimu tòsson èmine. Ipe: allòra ìus ène? E signùri, mu ssòrdu, eccutène ce sòzun pùru fài, a ttoxùddhia e' sòzan fài ca e' t'ùxane, ma pùru ca t'ùxane e' sòzan ccutèfsi, ce allora..
Pènsa ca t'agglisìa tòa approfìtte pùru pu pàu stu xrondù, pa stu propretàriu, epprofìtte na sfruttèfsi pùru i tàssa na ccutèfsun na fàne.
Ciseppi:
Ce e patèri ti tròane?
Linardo:
E patèri, depòi e’ ttus tòri tinò, "”fratelli in chiesa”, elèan cìni, “ma non in pignata”".
Ciseppi:
E mànamu pànta mu èle ca mìa forà pìrte na pàri i ricòtta sto pàtera es Cascignàna, embìche cèssu, ce ìone quarèsima, ce ìde òlo o calò tu Cristù. Ce ìpe: meh!
Ipe o pàtera: ros e' cordònnese.....sozi fài pànta.
Nina:
Ma o fàtto essèri pos ìane? Ca già cìni t'ùxane ce o tròane ros e' cordòsane, a ttoxùddhia quàsi quàsi ca mènan tin occassiùna atti quarèsima na mi fàne, ca, spìri ca e' t'ùxane ce a spirì min scùsa atti quarèsima, pùru ca t'ùxane, sparagnèan pùru canèa cuddhurài, ja mòtti espìcce i quarèsima.
Allòra ècanne mia stràda ce dìo servìziu.
Ti e agglisìa ècanne ùtta pràmata en e’ ppràma cinùrio. Pòsse “indulgenze”epulise?
Sòzome pì ca o Berluscòni en fsesciòpase tìpoti mus “condònu”.
Anzi mes bòlle e patèri ìone e protinì ca càmane es “schede prepagate”. Efelùsan ros o Pàsca, depòi es ìsoze mbelìsi.
Ciseppi.

E Passiuna tu Kristù (Giovanni Fazzi)

“Ce kalì mera, ce na sas pò ...”
Iu ‘ncignà E PASSIUNA TU KRISTU’, ka proi èrkato kantalimmèni in addomà proppi na ttasi e Ciuriacì tos Vaìo es ola ta chorìa grika. O jèno in èmene, ce kundu ìggue i fisarmonica pu ‘ndali, ègguenne ‘pu essu ce ìbbie na kusi o traùdi tu Kristù. Dopu poddhì cerò pu ‘en èrkato plèo kantalimmèni, arte èchi kampòssu chronu ka mapàle stes agglisìe o mes ti mesi i’ssòzome kusi. Chronus ampì cini pu kantalùsane èrkatto ‘pu Martana, ‘pu Koriana, a’tti Chora. Diu travudùsane ce ena ‘ndali i fisarmonica. Pìane ‘ndimèni ma kazu ce kurpetto mavru ce ma ena mai aspro. Vastùsane ena klaro tze alèa, mia rota, ce kremammène tosse figurine tze àju ce kapisciole tze ola ta kulùrria. Pìane votònta es ola ta chorìa, ce puru mes ta koràffia ce ste massarìe. Mènane sti mesi, ce ecì pu ìche ena largo o tèssare strae. Ce travudùsane i Passiùna. I’ kratènnane oli sta ‘nnù, jatì ‘en ìone grammèni; in ìchane màsonta kùonta us addhu. Passon èna i’ kantàli sto griko dikòttu, ma ta lòja ìsane cina. O traùdi ene makrèo pleo pi atzìnta strofe; passo strofa echi tèssaru versu, diu novenariu ce diu dekasillabu, alternàu. E rima ene alternài. Ce puru e musica ene alternài: mia strofa ene ‘ndalimmèni m’o “tono maggiore” ce in addhi m’o “tono minore”. Kantalùsane mia strofa ja ‘na, ce kànnane panta o ritornello, o nomèni o ma mia “controvoce”.
E musica diàenne a’tto tono maggiore sto tono minore jatì ìu èkanne na kustì ce na fanì kàjo to diaì a’tti passiuna, a’tto pono ce a’tta dàmmia tu Kristù, sti charà ce sti zoì cinùrria ti Resurreziùna. Puru ta agguà pu cini jurèane ìsane o simài tu Paskàtu, jatì èrkutte sto pì ka e zoì jennìete mapàle ce oli e kristianì jennìutte sti sarvaziùna. Jà tuo ta agguà vàddhutte puru stes kuddhùre. An meletìsome sadìa sadìa ole e’ strofe, mas èrkete sta ‘nnu e Via Crucis ce mas fènete sia ti kulusùme e’ stazziùne. E pronè strofe milùne a’tti Sarvaziuna pu ‘ncignà motti o Angelo cheretà i Maria. Depòi echi o Giuda pu pulì o Kristò; us Ebreu pu kànnune kunsìjo; o Petro pu ‘nneghèi o Kristò; o Kristò pelekimmèno sti kulònna; i sentenza tu Pilatu; o Kristò pu perni o stavrò; i Maddònna pu pai votònta na dì o pedìtti; o Kristò panu sto stavrò; in Agonia; i Maddònna kau sto stavrò m’o Kristò pesammèno; i Resurreziùna. O traùdi klìnni me lòja tze charà: “Ce aska mèscia a’tt’argalìo ... Ce aska mèscia a’tta kannulàcia ...” ine e strofe pleo norimmène pus olo to traùdi. Arte cini pu travudùne prakalùne o Kristò, evloùne on gaddho, cheretùne olo to jeno pu stei ortò, ce jurèune kanèna turnìsi o kanènan agguò. Sta chorìa pu ‘en milùsane grika, èrkato nvece kantalimmèno o SANTU LAZZARU, ena traùdi en dialetto pu ‘ncignà lèonta E BONA SERA A QUISTE CASE A TUTTI QUANTI MO L’ABITANTI. Milì a’tto Lazzaro pu o Kristò on èkame na resuscitètzi, a’tti Marta ce a’tti Maddalena, a’tto Giuda pu pùlise o Kristò. O traùdi klinni jurèonta agguà o addha pràmata tze fai, ce prakalònta o Kristò ce us Aju na dòkune es olo to jeno sitàri, krasì, kofìne ce mattre panta gomàe.

Chrònika (Aprili 2007)

E Unione dei Comuni della Grecìa Salentina ce Galatina (Appetro) stiàstisa na polemìsune antama ja diu chronu jo sviluppo, ncignònta atto turismo c’i’ kultura. I città t’A’ Petru ene pronta n’àmbi puru sti’ Fondazione Notte della Taranta. O Luigi Sergio, presidente tis Unione, ipe ti arte pu ìmesta pleppi 90000 kristianù e’ pleo’ facelo n’âchome sordus attin Unione Europea.

Apèsane o Cosimo Surdo, o martanò jennimeno sto 1915 pu èzise e’ Kalimera ce ìbbie kantalònta panta ti pitsika pu gàpa poddhì. I fonìttu ìrte registràta ce èmine san dokumento attin glossa grika ce atti’ mmùsika popolare. I “pizzica di Cosimino” vrìskete ankora sta CD pu pulìutte sta chorìa ‘s pa’ jortì o kuncerto.

Attin 9 stin 11 flearìu sonaturi ce studiusi vrèsisa stin Athìna, Grecìa ja ‘nan ankòntro m’o tìtulo “i griki ‘ffruntèune us griku”. Pìrtane ‘cì o Roberto Licci, Luigi Garrisi, Paola Petrosillo, Giovanni Avvantaggiato ce Margherita D’Amelio. Stin Grecìa jennisi enan gruppo pu kui “Encardia” ce kantalì traùddia grika derentinà.

I’ mmali prasseì stes trì dopu misciamèra stin aklisìa ‘pu Kalimera o patèra don Pippi Guido ipe lutrìa milònta grika ce prakalònta grika. Kantalìsane puru ta traùddia p’ôgratse o Papa Mavro Cassoni. Iche ‘cì o’ Salvatore Tommasi, om Brizio Tommasi ce Daniele Palma.

A’tto 21 Martìu ros to 1 Avrilìu es ola ta chorìa ti Grecìa Salentina e Unione èkame ta travùdia ti Passiuna tu Kristù. Feto na travudìsune ftàsane a’ttin Grecìa Salentina, apù addha merèi tis Italia, ce puru a’tti Kòrsika, a’tti Spagna, a’tto Portogallo, a’tto Cipro ce a’tti Kreta.
Iche mia rassegna cinematografica ce ena convegno tematico.
(www.cantidipassione.it)

E kuddhure tu Paska (Theonia Diakidis)

Diammèno o nìstio attì’ màli Sarakostì, ftàzzi e mera u Pàska ce oli i kristianì atto’ kòsmo kànnune jortì. To jèno cherùmeno pài sti chòra ecì pu jennìsi, mes sto jèno ka o nàstise, na dì us fìlu-ttu ce òlu tus dikùttu, na fài ma cìnu ta plèo kàjio pràmata ka sòzune kàmi ja fài, ce puru na cherestùne ce na piastùne. E tradiziune tu Salentu ìne quasi ìse ma cìne àttì’ Rodi Grecia. Puru ecì kànnune ja tris òrrie emère tin jortì u Pàska ce sfàzun t´arnàcia ce ta attìnnune sto fùrno o ‘ttòtsu , ce kànnune puru poddhà glicèata.
E jinèke ancignùne proppi na ttàsi o Paska, ce kànnune poddhà marèmata ce te "kuddhùre" ("auggùddhe" sti Dodekaneso) janomène mo zumàri glicèo ce apànu m´agguà vammèna rodinà. Echi poddhè’ forme tse kuddhùre, èchi cìne ka pànu vastùne manechò èna agguò: o afìdi m´agguò sto’ lemò, kaddhùtsi m´agguò kàu sto fterò, ce o panarèddhi me sta mèsa t´agguò rodinò. Echi puru o ottò ma diu agguà, san ecìno ka kànnun àrtena sti’ Kalimera. Pùru sto’ Martana ce sti’ Kalimera, sta chrògna palèa, dìane os annamurào ti’màli kuddhùra ma dekatrìa agguà kùndu lèì o traùdi: "Ce depòi su kanno mia kuddhùra ce s´ afìnno panu sto limbitàri".
Itti’ mali kuddhùra i’kànnane sti’ Rodi poddhù chrònus ampì ce jènete puru àrtena, ce o suscètto (to vattimèno) i’charizi u nùnnu. O zumàri glicèo ène jenomèno mo’ zùkkaro, alài, alèvri ce prozimi. Plàzune o zumàri ce kànnune mia corda (scinì) ce ma tùi kànnune ena kuturùsci. E kuddhùra ce pa’ simài pu vàddhune apànu, èrkutte sto pi: Cirkulo, simài ti’ zoì; stavrò sta mèsa j´us kristianù; ta agguà ta rodinà, ka sòzun este apù dèka ros pettìnta, èrkutte sto pì ka e zoì diaènni fèonta, ma e´ pesèni mai, jiurìzi ampì matapàle, èrkete puru sto pì ka èttase e Primavera mìan àddhi’ forà; kèccie akonèddhe pagane ka ìne o simài u afidìu, o"Offion", ce u peristèru (i’ ( palomba) ka kùi "Evrinòmi" ka ìone e teà jà ola ta pràmata u kòsmu. E palèi, sti’ mitologia, mas lèune ka Evrinòmi ce Offion kàmane o’ kòsmo. O kùnto lei ka e Evrinòmi ìone ena poddhìn òrrio koràsi pu gàpise on Offion. Ecìni jètti palomba ce kulùsise on Offion ce stàsisa nomèni rìspu cìni jènnise èna agguò. Sto tsemeròsi, motti o Offion ìstike ce èplonne e Evrinomi èffie. O Offion o ftechùddhi ka ancora agàpa ìtti’ pàlomba, estàsi ma t´ agguò-tti. To sciòpase mo sòma-tu ce to tèrmane rìspu t´agguòn annìsti. Ce apù cèssu eguìke o kòsmo...
O nùnno, alìes emère proppi na ftàsi o Pàska, kànni o panìri u suscèttu. Mìan emèra proppì o Paska, o suscètto pèrni ti’mali kuddhùra sto spìti tu nùnnu, tin vàddhun apànu sti banca (trapèzi) o ti’ kremàzune sto tìcho ni’ torìsì o jèno ka diaènni, rìspu e’ ti tròne.
Kalò Paska!!

Paparine (Theonia Diakidis)

Sto Jennàri chlorà ce triferà ìne ta fìddha i’kkiànta i’ ppaparìna ( pu kui “paparùna” stin Grecia) ka guènni sta koràffia tis Salentina ce stes Isule attin Grecia. Ecì, o jeno pài vrìskonta na nòsi es kiànte pròppi na kàmune o vìttulo ce us fiuru, ce na marètsi e’ “paparine mes alèe”, ce’ mes’ sti pitta, ce puru tiannimmène. Iu mas lei o traùdi:

natsu, natsu, natsu,paparine ce lapàtsu,
ta votume ola nomena
ce ta kànnome tianimmèna

Utto fai stin Grecia kùi“hortòpitte”. Ene èna fài poddhì kannarùto. Utto fài e’ kkùete es kanènna àddho tòpo pi’ to Salento ce tes isule attìn Grecia… Jiatì es kanènan àddho tòpo ìvrika ce melètisa ats’ èna màrimma jenomèno ma ta fìddha chlorà i’ kkìanta i’ ppaparina.
E paparine (papaver rhoeas) àppu kànnun us fiùru-ttu mès’ta paleà poràdia, ta koràffia ndìnnutte rodinà, sia ka kànnun jortì. J’òn òrrio rodinò fiuro èchun grammèna poddhì kùnti es poddhà mèri tu kòsmu. Sti’mmitalogìa puru sti’ palèa Grecia ce sti’ Romi, gràtsane poddhè stòrie ats’ ìtto ffiuro; Ena kùnto lei ka mòtti e Afrodìti èste c’èkle j’in pessammènin agàpi-tti Adonis, ta dàmmia-ti pèttane apà sto chòma, ce jènatto paparìne. Addho kùnto lei ka e paparina ène èna sàkro fiùro tis teà Dimitra (Ceres): ecìni ka èmase s’ òlo to jèno na kìantètsi o krisàri ce o sitàri sta koràffia. Ecìni ìone e teà ka èspire òles e’kkiànte pu vrìskutte pànu stin Ghì. E Dimitra etòri pànta ma mali charà na fiurètsune i fiuri cresti antàma mat’ astàcia tu sitarìu. Tuo chàrise sto jèno. Ce mòtti o sitàri jènato sa krusàfi ce èftaze o cerò ja terìmmata e Teà kantàli, ka cini ìone e Mana regina ja òli in ghì.
Ma tòa pu èchase ti kkiatèra-tti, Persèphoni, e mana Dìmitra ìche sti kkardìa mèa pono ce màli lìpi. Ibbie pratònta, ce klèonta, ibbie jurèonta mes tòssus tòpu làrga o koràsi-tti. En èddhe tìpo ce en èpinne ce en ìsoze plòsi, manechò èfe paparìna na jàni o pòno ka ìche sti kkardìa, ce ius ìsose plosi llio.
E Persephonì ìone ènan òrrio koràsi ka ìone pànta cherùmeni ce ibbie pèzonta sta koràffia ce mes ta dàsi antàma mes fìle-tti. Mia mèra ta koràssia sianònnane fiuru na kàmu stèfanu me violètte ce zafferàna (crocus). Orri ìsane e stèfani ka ta koràssia evàddhane pànu ste ciofàletto ce kantalònta traùdia sakra, pratùsane simà sti ttàlassa. Ma e ghi escìsti ce enìtti mbros ti Persephoni ce guìke o Plutoni, o teò u Adu. Farimmèni cini fònaze: Màna! Màna!”. Ma o Plutoni ti tzìkkose ce èffie. E màna-ti ìkuse es fonè, ce ètrame na ndistì ma ta mavra rùcha-ti ce sa ppuddhì mmàvro, pètase ce pìrte jurèonta o koràsitti. En ide tinò, ce pùru us antròpu ka ffrùntetse mànku cìni etsèrane tipo. Però o teò Ijio jatì girèi on aghèra oli tin emèra ce kanonònta òla ta pràmata tu Kòsmu, ìpe is Dìmitra ecìna ka ide atse Persèfoni. E Dimitra trèchonta ìbbie e’ ccitto mèro ce tòrise tin ghi ka ìone kamèni, senza fiuru: vrike manechò o vèlo ti’ kkiatèra-tti. O pìre ce t’ òvale pànu sti kkardìa-tti. Pètase kàu sto chòma, ce klèonta fònaze: ”Kiaterèddhamu! Kiaterèddhamu! Pu stèi! Pu stèi ?”;
E màna tis Ghi estàsi poddhès emère ecì manechì pànta klèonta, ma depòi ma prikà dàmmia ìpe: “Evò stin ghi en ènna kàmo ndè ffiùru ce mànku sitàri, ce as tzerànune ole e kiànte ce as pesàni olo to jèno tse fai.
Sàtti ìkuse tùa o Zeus, efònase o teò Hermes na pài kàu sto Plùtona ce na fèri ampì I’ Persèfoni.
Pìrte ce pìre i kkiatèra sti’ mmàna-tti. Iu mapàle e Dimitra èkame na sciopastì e ghi tse fiuru ce puru ma poddhè paparine: o sakro fiuro i Dimitra. Ius emìs arte marèome itto chlorò chòrto, iu jurimmèno ce kannarùto.…
E fìli-mu Luigia DiMitri atti Kalimera mu èdoke tùtti rricètta:
PAPARINE MES ALEE
- 2 kilu tse paparine, plimène ce pastrikè
- pòsson ìmiso kilo rape o lapàtsu agrikò
- 2 kute tse màlafro kommèno
- 2 skulìtte skòrdo
- 1 o 2 piperussia commèna
- posson ìmiso quinto ts’ alài
- mia chèra elè janùre
- àla
Es èna kakkài vàddhi na purmistì t’alài, depòi vàddhi o skòrdo, e’ ppaparìne skulàe atto nnerò pu es èbline, e rape, o lapàtsu ce i kuta tse malafro. Appù ène ‘s ìmisi kottùra vàddhi o piperussai ce vàddhi t'àla pu ndiàzzete. Mòtti marèone e votà na mi kkaùne. Appu ìne janomène a’ ssu piacèi sòtsi vàli mia chèran alèe janùre, ce sòtsi fai e paparine termè oppùru vàddhi cè’ mmia fukàtsa o e’kkami tianimmène.

Kuai nee apa’ si’ pitseria “Lu Puzzu” a’tti’ Xora (Carmine Greco)

O Caldarazzo Salvatore ciuri ce o Caldarazzo Fulvio petì èxone ce pèrnone ambrò ti’ pitserìa “Lu Puzzu”, pu vrìskete si’ Xora, si’ via Roma, ambrò si’ crucivìa me ti’ strata pu perni apù Luppìu is Màje. O noma èrkete atsè na’ frea o gristèrna, pu vrìskete ankòra sìmmeri ambrò so spiti, appùtte mia’ forà sìrnano nnerò na pìone ce na plitùne, motte en ixe akkuedòtto. Ittù is tutti putèa succedèi na’ prama, kuài triti, ka e’ succedèi is kanènan addo lokàli tu Salèntu: ole tes triti èrkotte ce vrìskotte olimmìa kantànti, sonatùri atsè tamburràci ce kitàrra, poeti, artìsti, cini pu polemùne to tsìlo, ti’ krita, ti’ kartapìsta… ce tronta ce pìnnonta aggàddone ole tes opere pu èxo’ kamomèna, opuramente ena atsè cinu deklamèi mia’ poesìa. Ce itu divertèotte puru cini ka ine kliènti a’ tti pitserìa, ka a’ssi tèlone sòzone aforàsi puru kane’ prama.
O Caldarazzo lei ka kuàsi oli i sonatùri a’ttus komplèssu tu Salèntu affruntèttisa ti’ protinì forà icì, ce jennìtisa si’ pitserìa “Lu Puzzu”, ce apù cì in’ ghiavommèni i Nomadi, o Francesco Guccini, i Gianna Nannini, o Franco Trincale, ce addi kantànti pu exo’ kamomèna ti’ stòria tu travùdi taliànu.
O patrùna tu lokàli, pu ene puru màstora atse ballo, antàma m’o petì, ei piammèna kappòsse iniziatìve. Tui pu sas leo ene mia: kundu tsèrete, ti’ nitta tu dekàtse tu Agùstu, icì si’ Torrepadùli, kànnone ti’ festa tu A’ Rokku: oli cini pu tèlone sòzone simàni to tamburràci xorèonta ti’ pìtsika – pìtsika oli ti’ nitta. O Caldarazzo anterèssetse ti’ Regiùna na dòi tus sordu, ta paddikària na sòzone aforàsi atsìnta tamburracia na simànone ce na kulutìsone ti’ tradiziùna. Poi exi organizzàta, ja ittà xronu, ti’ “Festa a’tti’ pìtsika”, ittù si Xora.
Ce ankòra e’ na pùme ka oli ce dio èxone polemimmèna antàma m’o musikòlogo Diego Carpitèlla ce m’o regìsta a’tti’ Rai 3 Sergio Spina. Na min allimonìsome, poi, ka a’ssi tèlete na fate ce na pite kalà, o Caldaràzzo sas sòzi puru kami na prètsete to fai a’tti tradiziùna, ce na pìete na’ miulàci krasì a’tto kalò, amèsa so devertimènto ce ti’ kultùra.

Ecì kau pu krivìsti e palea tsichì 'pù Karpignàna (Francesco Penza)

Pratònta ste strae ‘pu Karpignàna olo cino pu torìete nostà tse barocco, ats’attentìe pu èrkatto atti’ Spagna ce atti’ Nàpuli ma sti’ kardìa tu chorìu vrìskete a’ pporo pu perni e’ mia grutta (krypta) pu èmine e akòna cinù pu ìone Karpignàna ce ìsane e karpignanì mia’ forà, e aglisìa grika tis Ajia Christìna.
Mia aglisìa akau sto choma pu echi akone jenomène pleo pi’ chìjus chronus ampì, pu dìttune tus aju pu prakalùsane e ciuri-ma ce ta nnìmata pu vàddhane ta sòmata tos attentìo.
Tuso topo en iche mìnonta abbandunào sekùndu addhes aglisìe grike apù tturtèa-ma, ecì ìpane panta i’ lutrìa puru dopu chasi to rito griko.
Ma ti echi ‘tse tosso mea ‘cì kau? Motti katènni ta skalìa vrìskese sto skotinò, ma già ‘ddunèse ka en ise mbemmèno kau ’s ena trappìto, ta ammàddia attes akòne già se kanonùne. Dopu nàttune to’ linno depòi, noà ti katèke ‘s ena topo sakro, ce ta kulùrria attes akòne, puru ka chàsisa’ lio m’o’ cerò, se sìrnune ‘rtea sto mero tu “naù”, e aglisìa alisinì m’ole tes akòne, puru cine ka mia’ forà icha’ na stasùne mpì stin ikonòstasi: o gruppo tu Teofilàttu ce tu Eustathìu.
E akòne tu Teofilàttu, soggèste ine e pleon òrrie, m’o Kristò mesa sti’ Marìa ce on ànghelo Gavrieli, ce sòzune stasì antàma m’e’ kajon òperes atti’ tenni cinù cerù (ottokòsciu, ‘nneakòscius chronu dopu to’ Kristò). Ma oli e tichi tunìs aglisìa ine gomài ats’akòne: aja Christina, a’ Nikola, a’ Diadoro… ce kau cittes akone echi addhe pleo’ palèe.
Dopu gomòsti ats’utto spiandòro, sozi votìsi ampì sto topo pu mènane cini ka e’ sozan embi sto’ naò (i katekùmeni) ce pu chònnane ta sòmata cinò pu kumandèane e’ Karpignàna, sekùndu ‘o pedì Stratigùli. Cini isa’ griki decèrto, àremo an en isa’ griki puru oli cini pu spiccèane sti’ fossa comune cisimà, soggèste ìsane.
Fènete sia ka jùrise mpì sto’ cerò, ‘s ena kosmo diammèno, larga atto chorìo pu panu, pu llìmonise n’âne griko. Però cìkau torìete puru to nnema ka denni citto kosmo tunù pu sìmmeri. Sta gràmmata pu tèsane na fìkune cini pu akkutètsane na jettùne e akòne, vrìskutte nòmata annorimmèna, sekundu Aprili, ena noma pu vastùne poddhì kristianì ‘pu Kalimera ce addha chorìa.
Chìje chroni jaìkane ma to jeno e’ panta cino, valòsisa na mas kàmu’ na llimonìsome cippu ìmesta ma cise akone ankora mas to dìttune.

Melpignano - Tra Oriente e Occidente (Carlo Guarini)

Melpignano - Tra Oriente e Occidente (Pantaleo Palma, Archivi & Società Editore, Calimera 2005)
Tutto llibro, sakundu léi o título, ene 'na pprama kaló ghiá cinu pu itélune na skuperétsune ti mmakréa istoría tunû óriu choríu tis Grecía Derentiní. 'O líbro ene schorimmeno iss'ennéa kapítulu, cè passosena milí atse mian istorikí pperíodo tu choríu 'pu Lipignana me ta palatia-tu, to Kumento tos Agostiniano, me tes strate cè ta stená, ta menhir cè me tes inglisíe-ttu mincé cè male. Ic' es' sto libro puru 'ffruntéume tus plon annorimmenu personaggiu tu Lipignana me tes famíghie-tto kunda i Verri, i Dimidri, i Fazzi o i Maiorano. 'O libro ancigná apó tin époka tu Bizantiu me tus Aghíu tis Anatolí (Asia Minor), me tus topu a' ttin lutría bizantini kunda i paléa Inglisía tu A' Gghiorghíu simá sti mmesi, tempio pu prita ístinne 'ttupetsu a' tto centro tu paisíu, cè kulusá kuntéonta tin istoría a' ttes kappeddhe pu assatía 'ssatía ghienníatto depói, già sti kkattolikí periodo. Dopu tus dískulu chronu pu 's Lipignana énghise n' afíkune to rrito bizantino (sta chrónia doppu to 1572) ghiái na diavune sto latino, i bizantiní lutría toa ísone anía cè 's poddhá addha meri tu salentinú chomatu, léone ka kangétsane poddhí ta prámata mesa sto gheno tu paisíu cè stes kuaimeriné rrelatsiune-tu, essu c' etsu a' ttin inglisía. I kapítuli pu kulusune ine cini pu milune a' ttin feudarkía cè a' tto Lipignana sa' ccéntron ikonómiko c' essu sto paléo «Regno di Napoli», cè pu mas léune ghiá esempio possi christianí zúane sto chorío toa cè mas díone mian idéa a' ttin lipignaní zzoí stus sékulu XVIII, XIX cè puru XX. Ampí sto libro, vrískume 'na mminció "album atse famighia" ipú sózume kanonisi fotografíe 's aspro cè mavro a' ttus chronu deka, íkosi oj saranta tu sékulu XX, as pume 'na kkomma 'tse zoí 'pú tóa...
Mu piácetse poddhí 'utto llibro, ghiái panta agápisa citto chorío pu ene 'na mmira 'tse mena, ghiái i nanna-mu ísone Lipignaní cè 'nkora échume gheno icí. Mu fènete ório o fatto n âchume 'na sprin bibliografía ghiá 'utto poddhín ório cè minció centro tis Grecía Derentiní me mian malin istoría ampí cè pu símmeri, pu panta milune a' tto Martana oj a' ttin Kalimera, enn'ene pleo tosso annorimmeno 'ttupetsu tu Salentu.

E Guerriera (Theonia Diakidis)

E GUERRIERA
Is tori on ijo ts’ imisinìtta? ta astèria e’misciamèra?
Is torì mian òrria jinèca antàma mus Cavajeru?
Tris emère cini vastà o spasì san addhu guerrièru
Ce tìspo ìn chòritse, ce tìspo ìn annòrise
Ena pornò tse Ciuriacì, mia n’jortinìn emèra
Pirtan na pètsu’ ma ta spasìa ce na sìru’ lisària
e jineca, atto poddhì sìssimo ce ja màli fòrtsa
clasti o corsetto-tti ce ena vizzì etorìsti
Is to lei crusàfi ce addhi piastra ts’ asìmi
Me ena paddhicàri, cavajeri, ca o tòrise c’ ipe:
“Aftenti en ène crusàfi, cavajeri en ène manku asìmi.
Ene is òrria jinèca vizzì ca derlampèi cundu asìmi”

Theonia Diakidis

Mana mali mu (Paolo Di Mitri)

Mana mali mu

Jalìsti sto jalì, ceròn ampì,
ce ìrtes olon isa na me dì.
Su irte, ce m’ènghise sti’ plài.
Pirte, depòi, ka ca ìo’ ftammèno o vrai.
Pìrte lafrà, ca ìone scotinò:
ce pròppi na su po... mu pètase ‘pù mbrò.

Calimera, 18 ottobre 2006
Paolo Di Mitri

O Ruèzzo (Brizio Leonardo Colaci)

O Ruèzzo
Quai xrono sto embi atto scimona,
atte s tèssare e plen àscimi stagiuna,
motti e 'fzixra mas tramassi passo prama
èrkato ce m'ìvriske o pleo kajo cupagnuna
Ione ena kecci piculai, mo petto rotinò,
ena, ruvezzuddhi ka mu zumpe ambrò ce mu cantali
ce motti skùriazze otikanè c'evò èstone prikò,
me kani na dò itto piculai ka mùddie xari.
Ma èttase pornò ambrò sto sapali
ecì pu o ruvezzo ixe stiàsonta na plosi,
ce ett'ùkusa i fonìttu ka kantali,
ekama lio rebatto, ce manco eskosi
Mu kùmbiase e karddìamu, katàbbia to prikò,
ce iùrezza ma t'ammàddiamu ecì s'ambrò,
cen o nida ammè sti straa, fiddhòkkulo fzerò,
ste 'ssakke ankora, ste sbìnnato 'ftexò.
On èbbia sa krìsima ce u tùkusa i kardia,
tu batte ankora, ma ormai ja alio cerò,
itta ammàddiatu nittà isan diu jalia,
cevò u melètone cippu vasta sto mialò.
M'upe iso ruvezzo mi n'ùrtimi afimia,
e male 's'amartie ka kanni o kristianò,
pu s'ola ta animaja ka èkame o Teò,
jàddhezze o xiru, ce u doke in'amilia.
Ce cino mi n' arìattu fze mea ce mi ragiuna,
e jùrise atto kosmo o manexò patruna,
ce sònnezze e diavlarie ka sfàzzane emena,
ce sfàzzete puru manexottu, sa kazzuna.
Ekame i skiuppetta, èkame o kannuna
- kulùsise o ruvezzo na mu kuntefzi
quai bombe male ka terìzzune mia naziuna
ma o maro mìnkia 'nzìgnase na kutezzi.
Jà itti demòbile ka mu èspase i cilia,
ce ste me kanni proppi in' ora na pesano,
àremo posse mane ste klèune ta petia,
ste grènune ma dàmmia o kosmo sano.
Ma passo n' ena noìete o pleo tarteo
ce u fenete ka o tànato e to pianni mai,
ma u guenni ambrò fèonta ka è sa leo,
ce quai forè ton vriski proppi o vrai.

Lèonta tuo iso ruvezzo èklise itta màddia,
ka m'ixa kàmonta tossa pràmata na noiso,
a dàmmia ste me 'nfukèane ce evò a katàbbia
ma itto prikò o nostò rissopu ziso.
Ja tuo evò sas prakalò ma oli ti kardia,
na min kàmete atto kosmo ena tristo kampusanto
kàmete ma agapi na sa vloisi e ghetonia
kàmete o kosmo na doki jeia ce kantu.
Brizio Leonardo Colaci. Calimera
O Rocco De Santis, poeta cè músiko Sternaséo, mira, ímisi kkardía cè tsichí tu annorimmenu gruppu Avleddha, echi cinurghiu pprogettu. O Rocco ene éna a' ttus olíus artistu grikosalentinú pu tsérune pós na fánune to símmeri me to itté, tin attualità me ti ttraditsiuna, to pprogresso me tin glossa grika. Cino, antama me ton aderfó-ttu Gianni, cè me tus addhu tu gruppu Avleddha díi linfa, néa zoí cè lustro stin glossa grika, glossa pu o gruppo andiazi ghiá ta loghia tos travudíos-tu. Ti e' kka mas érkete sto nnu kúonta kane' ttravúdi tu gruppu Avleddha kunda „Kalinitta“, „Otranto“, „'Oria s' afinno“ oj „Kostantinópoli“? Is emena, c' íone cino pu pénsetsa motte chronus ampi íkusa ghiá proní fforá to protinó CD-to Otranto, e' kka símmeri en échome pléo poddhús artistu griku pu, kunda i Avleddha, fidéotte na désune tin dikí-ma mmúsika me tin alisiní ppoesía. O Rocco arte iteli na mas milisi. C' imí, me malo ppiaciri, akume ti echi na mas pi.

*****
Rokke, to úrtimo prama pu melétisa 'tse sena ísone cino a' ttin kolonna sonora-su ghiá to film „Zemlija“. Apú tóa, echi kammía nnóa?

So 2005 àrcisa mia collaburaziuna me ti cumpagnia atse danza “Arkè” pu Torino. Antàma
criètsamo na spettacolo pu cui “Anemos”: coreografie apànu is musiche dikè-mmu ce poisìe tu Cesare De Santis. Panta is sintonia me Arkè, ste pu progettèome nan ergo musical-coreografico ispirato so gramma tu Italo Calvino, “Sotto il sole giaguaro”. Depòi, antàma me to Prof. Salvatore Colazzo, mian attes càjon ciofale atto’sSalento, ste pu etimònnome nan ergo teatrale: “I ghinèke tu Odissèu” , mian rivisitaziuna attus arketipu ghinekègnu tis Odissèa ce, so ìdio’ccerò, nan ritratto trasversale tu Odissèu. O corpus azze’tton ergo ine i testi is grico, ideati me ton Colazzo, pu ivò ègratsa antama me tes musike.Isú grafi oli tin músika cè mía mira a' tta loghia tu gruppu Avleddha. Ghiá sena i músika ti ene: tenni, scioko, agapi, passiuna...?

Ivò pistèo ti passin ena, tramite tes inclinatsiùne pu o Teò tu èdike, isòzi mati to jatì tis Zoì. I inclinatsiùna , pu s’afità na esprimètsi tes emotsiùne, en ene na’pprama “fine a se stesso”, ma na “motore di ricerca” pu se canni n’antìsi ghièno, na zisi situatsiùne, n’annorìsi topu, pu su atsènone tes esperienze tis Zoì ce su anìone tus poru tis Tsichì. Tuo, antàma is tenni, scioco, agàpi ce passiùna, jà mena ene i musica.


I Avleddha ene 'nan gruppo pu ghiáddhetse na travudisi 's grika. Ti ene ka sas kratenni tosso demeni sti traditsiuna, sto choma, stin glossa grika?

I trasmissiuna atti’cCultura, attin Glossa grica, si’ffamìja De Santis, e’ppanta stammèno na’pprama naturale. Imì en annorìzome interruziùne ce riscoperte, itu pos succedèi tos pleo pu cànnone cultura locale. O gruppo Avleddha e’cculutà target, ma esprimègghete, apànu is ola is grico, ma puru is dialetto romanzo ce is italiano, jatì tui ene i realtà pu èchome panta zimmèna. Imì griki ghennitimòsto bilingue, poi èstase o italiano ce ijettimòsto trilingue.


Ikusti kane' pprama ats' ena ccinurghio CD-su. An ene alísio, ghiái piaciri pe-mma plo' ppoddhí.

Is alìo, is tutton chrono, enn’âgghi to neo cd atse Avleddha, “Ofidèa”: na’ smimma atse travùdia is grico ce dialetto romanzo. Me tutton ergo itèlome na puume ti i alìtia tsichì grica ene bilingue secùndu citti’ccultùra bizantina pu mas en Mana. Isòzome pì ti imì griki ìmesta i ùrtimi veraci bizantini.
Musicalmente, tuso ergo, ene differento attus addhus dio cd atse Avleddha. Tin esperienza pu ivò ècama jà ti sonorizzaziuna atto film muto “Zemlja” tin èfera son ambito Avleddha. Ani sus precedentu cd, o arrangiamento atta travùdia ghennìato osti iprovèamo oli i musicisti antàma, so neo, ti’ppartitura strumentale tin ègratsa oli ivò. Protinà, o risultato ìane nan interessanto smimma atse esperienze; tunis forà echi mian unica regia identitaria, sperèo addhottòsso interessante.O gruppo Avleddha e' kkanni manechá músika, ma puru téatro. „Afínnome ...sta vota me lassu“ oj o „Spettákulo Genesi“, ghiá n' annomatísume ta plo ccinúrghia kómmatá-sa. Pós sas ipitte? 'Echete cinúrghiu pprogettu?

Ti’ccommedia “Afìnnome…sta vota me lassu” ti’ccàmamo to calocèri pu jàvike ce tu ghiènu ipiàcetse poddhì. Ma, pos mas succedèi pinnèa, ti’rreplikètsamo alìes forè, jatì o cerò ene alìo ce ta pràmata jà cami ine poddhà. O spettacolo “Genesi” echi alìo pu ste pu to rappresentèome; puru tuo ce pu sianònni calà lòja ma i progetti ine cappòssi ce passi stagiùna echi to dicò-ttu.


Isú pu ise artista cè polemá sto settori tis kultura: echi kane' pprama pu i politika énghize na kami ghiá ti ttenni cè ti kkultura c' e' kkanni maká?


I politica isòzi cami panta poddhì jà ti’ccultura ce ti’ttenni. Ittù so’sSalento, sus ùrtimus deca chronu echi avuta mia’cclasse politica abbastanza attiva, pu echi domèma simma ce fanò tis
cultura-ma. Ma i politica, pos succedèi pinnèa, ce puru so’sSalento, agapà tus malu eventu, pu sianònnone ghièno ce consensu; icì pu “ghièno poddhì” èrkete sto pìi “alìo’mmialò”. Tuo, to tsèrome, ipài is scapito tis tenni alternativa, pu ìsoze doi pluralismo tis cultura tos salentino. Ce, ohimmèna, ipài soprattutto is scapito tis cultura, tis glossa grike, jatì, alìo anoistì, e’ccanni marketing.


Echi kanena pu léi ti i pizzica cè i músika tu Salentu írtane skonsagráte a' tti Nnotte della Taranta. Isú ti pentséi a' tto „fenómeno taranta“?

Ivo ipentsèo ti i musica sacra istèi ses aclisìe. Osti, i musica pu simènete ses mese enn’âchi libertà atse espressiuna. Però, o guai atse cinu pu cànnon musica so’sSalento ene ca ine attechì atse varietà. Ses varies serate pu anticipèone tin “Notte della Taranta” isuccedèi pinnèa na cusi plèon gruppu pu cannone to stesso’rrepertorio, magari “in salsa diversa”, ce e’ccapiègghete tis canni tradiziuna ce tis canni innovaziuna. Jà posso’rriguardei tin “Notte della Taranta”, afìnnonta ca e’mmu piacèone i manifestaziune pu sianònnone poddhìn ghièno, mu fènete mian calìn occasiùna atse confronto me addhes sensibilità musicali.
O fenomeno taranta? Ene o “mito della riscoperta” pu en echi tìpoti ti cami me cittin specifiki realtà atse pono ce antropìa pu cui Tarantismo. O a’ttelìsome, o cosiddetto neo-tarantismo ene fenomenologicamente opposto i’ccino pu ìane o tarantismo atse mia’fforà. Protinà o tambureddhi andiàzato n’atsunnìsi ti Psike tu manechù, ipnomèni atti’ttaranta; àrtena, anvece, o ritmo-tu, èfere na’cchamma collettivo atse alitiosìni.

S' andegratsiéo poddhí ghiá tin intervista, cè na su pái panta kalá me cino pu e' nna kami!

Calissòrta-su!

Iggue Dog (Cosimuddhi)

Mòtti embìche èssumu, ma poddhì fantasìa, ìu o fonàsamo. E zoìttu en ìsane mài poddhìn òria. Già e pprotinès emère ca ìstiche ma mà o ttorùsamo na daccasi t'anìghia ce na fsistì òlo. Emì en efsèramo na pùme ti ìone, o ppìramo sto mmessère ce mas ìpe ti ìone rògna. Ce checciulùddhi checciulùddhi ncìgnase na càmi neziùne. Vàscia vàscia èjane. Emì on anastènnamo ma tòssin agàpi ce cìo ècanne àdeco pòsson ìtele: òla a pòja tos mobìlio daccamèna, oles e scàrpe dichèttu ce ùtta simàddia estène ecì ce milùne afse cìo ja pànta. Mòtti ìone plèon malùddhi es mìan stràa 's campàgna èndese acàu sti màjina ce pùru tòa in escàppefse ìsa ìsa. Mìan àddhi fforà stèamo apà stin vìlla ce èstase fèonta ènan scìddho xrondò ce mèa ce u dàccase o pòda ce u ton ègglase. Insòmma, eghètti mèa ma mìan discràzia ampì stin àddhi. Ma, ma òlo tùo, m’òlo ca eforìato a spirì, ìone pànta gomào zoì ce ìbbie vrìsconta pànta na pèfsi. An èrcato tìspo èssu o protinò ca tu èdrame ambrò n'o xeretìsi ìone cìo. Apòssu ennòrize ticanè. Cai pàsso, cài pràma ca emì cànnamo es to spìti cìo ìfsere ti èrcato sto pì. Cài rùscio, cài rumòro o nnòa. Mòtti tìspo ediàvenne ambrò sto spìti o endàli o cudunàci cìos ìfsere an ìsane 'a fsèno, 'a ffìlo o èna fse màs. Ce na mi mmu càte na sas pò pòssu zzùmpu ce pòsse chiritùmbule ècanne mòtti ìxe n'àgui, ce pòsse ffèste mòtti ena fse màs eghiùrizze essu. Ma èxi ghèno poddhìn àscimo. Ghèno mi ccardìa fse lisàri. Mìan àddhi fforà on ìxa pàronta 's campàgna. Plèon ambrò ìxe an àntrepo caimmèno apà ‘s èna cùte, ce ma cìo campòssus scìddhu. O Dog eccucchètti ecirtèa, ma mòtti èstase ecisimùddhia o àntrepo ton àscimo tu arrìcchefse us scìddhu. Evò ca ìstica ce polèmone cisimà ìcusa ticanène, mbìca ec’es tin màjina ce èdrama prèsta ce èstasa ìsa ìsa na mi tton vrìco sfammèno. O ppìra, òlo ghèma, sto mmessere, on èrafse ce vàscia vàscia èjane mian àddhi fforà. Ma èxi ghèno poddhì ccacò. Ghèno ca a tt'ùsoze cusi i ccardìa ìggue on àfimo tis trìpi tu còlu. Ghèno pu polemà mon velèno. Ce o Dog on envelenèfsane. Isoza dìfsi pòse on envelenèfsane, ma ti, o tòpo, tis ìone. Ma mòtti o tòssico embènni sto ghèma en èxi tìpoti plèo na cài. Sòzi fìi sto mmessere, ce èdrama, sòzi telefonèfsi ston àddho ce telefònefsa, sòzi ghiurèfsi avisìa sto ffìlo ce ghiùrefsa, sozi dòghi mi ciofàli sto tìxo ce èdica.
O pònottu. O pònommu. O tànato. A dàmmiamu. Erefrìschefse. Epèsane ma màli dignità. Tis ìone? Vàlete scupò, cùsete o rùscio tis cardìa. Ti ìsoze telìsi ja tùtton ghèno? Pricò, lòja pricà, nerò pricò, fsomì fserò, pìna, dìfsa, ftexìa, afsìdi, xòli, pìra, lumèra, fotìa, lìpi, cacò, tèrmasi, adinamìa, avloìa màvri, leftò, cacò t'a Dunàu, scotinìa, nu dòi tòcco, n'o ppiài strèmma ce n’o càfsi, n’u dòi vrontì, na fseràsi ta tàntera, na xèsi ghèma, n’u ffàne a tàntera e scìddhi, na mi tu fsemeròsi o pornò, scatò, scafunèa, ftìma, stàtti, na xestì, na caturistì, na catalistì, na pesàni, spùrchia, amartìe, càtare, avàscama, xào, xàro, àpisso, puddhì tu xàru, tànato, plèo xìru? Tìpoti fse òlo tùo. Cispu cànni utta pràmata pistèo ca già fse dicòttu enn' àxi i zoì san anfièrno. J'ùtton ghèno ìtela pràma n’u cài afèja. Ja tùo pracalò o Tteò na stasì pànta calò, n'àxi glicèo, lòja glicèa? nerò glicèo, fsomì triferò, calìn tìxi , calì ssòrta, ghèja, plenterìa, spìti gomào, lùstro, ìjio, fèngo foderò, nìtte asterinè, ajèra pastricò, avisìa, filìa, aìa, zoì ce plèo poddhì.
Iggue Dog. Ione o Scìddhommu.

Jo an Vlasi (Paolo Di Mitri)

O ndalìsi tse campàne
ca fonàzzan san iortì,
e kiatère ce òle e màne
na ndisùn jà ciuriacì
Ti simèni…? Ti ndalì…?
E na pào na polemìso?!
Ene mèra prasseì:
arte nghìzzi na tsunnìso!
Ettè ìone e candelòra!
Ise tòcche …ti ndalùne?
Ene an Vlàsi! Ecì sti chòra!
E na pàme lìo na dùme …!
Este ‘mbrò sti Kalimèra
Isi chòra pìrte, chàsi!
Paddrikàri ce chiatèra
pian na vrìcun ton an Vlàsi.
O koràsi o paddricàri
na chorèzzun ichan’ chàri;
tòssan vràdia mes st’alòni!
E pu pìrtan ìsi chròni?
Epù pìrtan ìsa jèia,
is’achìja rodinà.
Paddricària mest’ampèja:
“Pèmmu agàpi ...me gàpà?”
Arte ecì, plèo tìspo pài
mes st’ampèja na kriftì.
Pàsso crhòno s’àrte vrài
pan' na càmun’ lìo iortì!
Pài na cùsi mìa lutrìa;
lio crasì na pài na pì.
Na vresì lion ghetonìa
sia ca ène ciuriacì.
Ena agguò na sòzzi vràsi
Ce no fai ‘ci purmistò
Iurèi chàre us an Vlàsi
na se jàni a to kakò.
Nìtti us fiùru e mendulèa;
nìttun ammàddia ta pedàcia...
Mes’ti chòra iu palèa
travudùne a piculàcia
Cantalùne glòssa grìka
cùndu cànnan mia forà.
O picùli iurèi sica
na nostìsi ta glicà.
Pai petònta pas’ koràsi
ce tinàssi ta fterà;
Stin anghèra n’arte gràfi
oli e chàri ca vastà
Cànni o ruèzzo òrria fodhèa
cùndu toa p’ ìmon pedài
(ma ta chèria mbrò sto frèa
lafrò na piào n’ o piculài).
Plèo poddrì prìscete o ampèli;
plèo poddhì nitti o cerò.
A milìssia cànnun meli
glicèo iènete o lemò.
Arte vrài oli in anghèra
ste nostà lìo tse lumìa;
vastà o vìttulo lumèra.
Mes’to cosmo mirodìa.
Guìcan oli e paddhicàri
(io mirìmma en sòzzun plosi).
Pàsson ena mia chiatèra
kulusà... ni stefanòsi.
Paolo Di mitri.
Calimera,San Biagio 2006

Εντυiώσεις και σκέψεις κατόiιν ... τουρισμού στις Κυκλάδες (Γιάννης Παπαγεωργιάδης)

Κάποτε ...
Κάποτε, ίσως ακόμη πριν από δέκα – δεκαπέντε χρόνια, όταν ο παραθεριστής κατέβαινε απ’το καράβι που τον έφερνε στο νησί των Κυκλάδων που είχε διαλέξει, μόλις πάταγε το πόδι του στον μόλο, συναντούσε κατοίκους του νησιού που του πρότειναν να πιάσει δωμάτιο στο σπίτι τους. Η φωνή «Δωμάτιο, δωμάτιο» ακουγόταν έντονα. Ο επισκέπτης, έλληνας ή ξένος, που δεν είχε κλείσει δωμάτιο πριν φτάσει, είχε την δυνατότητα όχι μόνο να βρεί πού να κάτσει αλλά και να αλλάξει δωμάτιο ακόμη, αν δεν του άρεσε εκεί που ήταν.
Κάποτε, ίσως ακόμη πριν από δέκα – δεκαπέντε χρόνια, όταν κανείς νοίκιαζε δωμάτιο στο σπίτι του νησιώτη είχε και μια επαφή με τους ανθρώπους του σπιτιού, αντάλλαζε δυό κουβέντες μαζύ τους, μάθαινε κάτι του νησιού, πήγαινε σε κάποιο πανηγύρι, ζούσε μεταξύ των κατοίκων, έκανε μπάνιο στη θάλασσα μαζύ τους, πήγαινε στο καφενείο, στον μανάβη, στο φούρνο, τα παιδιά του έπαιζαν με τα παιδιά του νησιού και άλλα τινά. Τα δωμάτια ήταν απλά, σχετικά καθαρά, και οι τιμές προσιτές.
Αυτά τα λέω διότι τα είδα και τα έζησα επί αρκετά χρόνια στην δεκαετία του ογδόντα και στα πρώτα μισά του ενενήντα.

Σήμερα ...
Σήμερα, αν δεν έχει κλείσει από καιρό σε ξενοδοχείο δωμάτιο, διαμέρισμα, σουϊτα ή στούντιο ο παραθεριστής, που έγινε πλέον τουρίστας, δεν βρίσκει που την κεφαλήν κλίνη.
Σήμερα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στα σπίτια των κατοίκων σπανίζουν. Παντού υπάρχουν πλέον ξενοδοχεία με δωμάτια, διαμερίσματα, σουϊτες ή στούντιο ξεχωριστά από τα σπίτια.
Φυσικά η ποιότητα των υπηρεσιών ανέβηκε και υπάρχουν πλέον όλες οι ανέσεις. Αλλαγμα των σεντονιών κάθε δύο μέρες, ατομικό μπάνιο με ντούς, μπάνιο με πολύπλοκες και σοφιστικέ μπανιέρες, για να μη μιλήσουμε για τις πισίνες και τα εξωτικά μπαράκια γύρω τους. Αμερικάνικα πράματα. Δεν λέει πλέον κανείς το νερό νεράκι.
Οι τιμές αυξήθηκαν, τα έσοδα των κατοίκων ξενοδόχων-εστιατόρων επίσης και το επίπεδο της ζωής στα νησιά βελτιώθηκε σημαντικά.
Σήμερα ο «τουρίστας» έλληνας ή ξένος είναι «τουρίστας πορτοφόλι ανοικτό».
Συνήθως είναι ζευγαρωτός κάθεται με το άλλο ήμισύ του στο ξενοδοχείο σε δώμάτιο, διαμέρισμα, σουϊτα ή στούντιο, δεν έχει επαφή με κανένα, ούτε με τον «τουρίστα» που βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο, διαμέρισμα, σουϊτα ή στούντιο.
Οι συναναστροφές του με τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι «σκίζονται» να τον ικανοποιήσουν, είναι καθαρά περιορισμένες στην ανταλλαγή υπηρεσιών-χρήματος.
Ιδίως για το φαγητό. Το πρωϊνό, το μεσημεριανό, το βραδυνό, το νυχτερινό και φτού κι’απ’την αρχή.
Ο τουρίστας, αν είναι ξένος μιλάει και του μιλάνε αγγλικά.
Αν είναι έλληνας, τον αύγουστο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Την βγάζει με τα ελληνικά. Στην «low season» αντίθετα, όπου την πλειοψηφία την έχουν οι ξένοι τουρίστες, στο εστιατόριο, στο μπαράκι, στο σουπερμάρκετ, παντού το γκαρσόν ή η κοπέλα του μαγαζιού θα του απευθυνθεί κατ᾿αρχήν στα « αγγλικά που ξέρει » και όταν αντιληφθεί ότι είναι έλληνας θα εκπλαγεί.
Ισως τα υπερβάλλω αλλά μου έτυχε να ακούσω ήδη το Πάσχα του 89 στην Κρήτη, στον Πλακιά και στα Μάταλα, στο σουπερμάρκετ, όπου πληρώνοντας μίλησα ελληνικά στην ταμία που εξεπλάγει ακούγοντάς με, την εξής δικαιολογία : « Εδώ ή είσαι έλληνας και σε ξέρουμε γιατί δουλεύεις σε κάποιο μαγαζί, ή είσαι ξένος και είσαι γερμανός τουρίστας ». Φανταστείτε τι γίνεται σήμερα.
Οι νησιώτες, ή εκείνοι που έχουν μια τουριστική δραστηριότητα στο νησί, ενδιαφέρονται φυσικά για το τι θα βγάλουν και για το πώς. Στην υψηλή περίοδο δουλεύουν 16 με 18 ώρες το εικοσιτετράωρο και 12 με 14 στην χαμηλή. Αποτέλεσμα : η εξυπηρέτηση δεν είναι πάντα στα ύψη.
Ενας εστιάτορας ενός νησιού μου είπε φέτος (σεπτέμβριο 2006) : «τώρα πλέον δεν γίνονται εδώ πανηγύρια το καλοκαίρι. Είμαστε κουρασμένοι και δέν έχουμε όρεξη για γιορτές. Δεν μπορείς να κάνεις τρείς μέρες πανηγύρι όταν έχεις μαγαζί. Η δουλειά δεν περιμένει. Ολοι θέλουν να εξυπηρετούνται. Αλλοιώς το κλείνεις. Θα προτιμούσα να τράβαγε η σαιζόν μέχρι και τον οκτώβρη και νά’χει λιγότερο κόσμο Ιούλιο και Αύγουστο. Ετσι και θα μπορούσα να εξυπηρετήσω καλλίτερα τον κόσμο και θα ήμουν και πιο ξεκούραστος».
Τα πλοία, τα πούλμαν, τα αυτοκίνητα και οι μηχανές κατακλύζουν τα νησια το καλοκαίρι. Οι τουρίστες κατεβαίνουν ομαδικά και τα σαρώνουν όλα.
Οι καινούριες οικοδομές ανθίζουν παντού. Εκτός από τις τουριστικές, για τα δωμάτια, κτλ., υπάρχουν και εκείνες για τις παραθεριστικές κατοικίες. Ο κόσμος αφίνει τις αποπνιχτικές πόλεις και καταφεύγει στα νησιά για να κλειστεί «στο δικό του». Δεν τον ενδειαφέρει ο άλλος, ο νησιώτης ή ο ομόλογός του παραθεριστής τουρίστας. Θέλει να έχει την ησυχία του ... και τις ανέσεις του. Σε πολλά νησιά, το καλοκαίρι, το νερό έρχεται καθημερινά με το καράβι για να επιτραπεί στον παραθεριστή τουρίστα να κάνει ... τρία ντους την ημέρα. Οταν σκέφτομαι ότι κάποτε στο νησί οι νησιώτες την έβγαζαν με το βρόχινο νερό, τα πηγάδια και τις στέρνες. Το πρόβλημα ήταν πώς θα είχαν ... πόσιμο νερό ...
«Θα χτίσω μερικά δωμάτια, θα βάλω κάποιον (αλβανό, ταϊλανδό, ... ;) να τα δουλεύει και εγώ θα την περνάω μια χαρά» λέει ο Γιάννης από την ...
Όλοι πέφτουν με τα μούτρα στον τουρισμό. Τόσο στο μεγάλο και γνωστό νησί όσο και στα μικρά και άγνωστα νησιά που ήταν κάποτε τα νησιά της «άγονης γραμμής».
Ο αριθμός των παραθεριστών, τουριστών αυξήθηκε. Οι αποδοχές των νησιωτών επίσης. Η μόρφωσή τους όμως, δεν αυξήθηκε καθόλου. Οι νέοι του νησιού, που «πλουτίζουν» πιο εύκολα και πιο γρήγορα από πριν, μένουν απαίδευτοι και επομένως με την νοοτροπία των πατεράδων τους. Αντίθετα, τα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής παρουσιάζονται ή αυξάνονται εκεί που ήδη υπήρχαν. Οι ιδιαιτερότητες σβύνουν, το περιβάλλον μολύνεται, η παγκοσμιοποίηση κατελαύνει.

Αύριο ...
Τα συμφέροντα όλο και οργανώνονται. Την ρυμοτομία δεν την σέβονται πολλοί. Οι εργολάβοι γίνονται όλο και απαιτητικότεροι και το κράτος υποκύπτει στα συμφέροντα.
Ετσι τα νησιά γίνονται πόλεις με δρόμους ασφαλτοστρωμένους όπου οι αστοί μπορούν να έρχονται, και να κυκλοφορούν, εύκολα για να ξεχνούν τα προβλήματα της καθημερινής τους ζωής στην πόλη τους. Μέχρι πότε όμως; Οταν οι πόλεις «μεταφερθούν» στα νησιά τι θα γίνει; Τι θα έχουν να προσφέρουν άλλο οι νησιώτες; Θα τους έχει φάει ο τουρισμός.

Πυράγγελος- Πιρατζέλο- Pirangello - Pirandello (Γεώργιος Σ. Ασδέρης)

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Λουίτζι Πιραντέλλο γεννήθηκε σ΄ ένα χωριουδάκι τού Ακράγαντος(σημ. Αγκριτζέντο) μέ τό εμβληματικό όνομα Χάος.Γιά τήν ντόπια διάλεκτο Καβούζου (Caos/Ca(F)os /Cavusu).Ο ίδιος έγραφε : "Εγώ είμαι παιδί τού Χάους, καί όχι αλληγορικά, αλλά πραγματικά". Καί ίσως εννοούσε ότι το 1867 ενώ όλοι οι άνθρωποι τριγύρω του πέθαιναν από μία επιδημία χολέρας, αυτός γεννιόταν. Ανοίγοντας μία εγκυκλοπαίδεια μπορούμε νά έχουμε περισσότερες πληροφορίες γιά το συγγραφικό του έργο, για τήν βράβευσή του μέ τό βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1934 κλπ.
Αυτά γράφουν οι εγκυκλοπαίδειες. Ο ίδιος γράφοντας τό 1934 στό Έλληνα ποιητή Κώστα Ουράνη έγραφε τά ακόλουθα :
«Είμαι από τήν Σικελία, δηλαδή τή Μεγάλη Ελλάδα, καί υπάρχει ακόμη πολύ από τήν Ελλάδα στή Σικελία. Τό μέτρο, η αρμονία καί ο ρυθμός ζούν ακόμη...Εξ΄ άλλου , είμαι ο ίδιος εγώ ελληνικής καταγωγής.
Ναί μήν εκπλήττεσθε.Τό οικογενειακό μου όνομα είναι Πυράγγελος. Τό Πιραντέλλο δέν είναι παρά η φωνητική παραφθορά του :Πιρατζέλο , Πιραντέλλο...»(*).
(*) από τό βιβλίο "'Ελλην Λόγος" τής καθηγ. Άννης Τζιροπούλου-Ευσταθίου

Η Πούλια, η Ακρόiολη, ο Οδυσσέας και το Χελιδόνι (Γιάννα Πατακίδου)

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Πούλια, η Ακρόπολη, ο Οδυσσέας και το Χελιδόνι» σε σκηνοθεσία και παραγωγή της Νικολέττας Γουλή, προβλήθηκε στις 2/12/2006, στα πλαίσια της «6ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαιολογικής Ταινίας του Μεσογειακού Χώρου» η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη από 28 Νοεμβρίου ως 3 Δεκεμβρίου 2006.
Το ντοκιμαντέρ αναφέρθηκε στην ζωή των ελληνοφώνων κατοίκων της περιοχής του Σαλέντο και συγκεκριμένα στην Καλημέρα. Όσοι μίλησαν από τα χωριά, ήταν σε γκρίκο και υπήρχαν υπότιτλοι στα ελληνικά.
Αναφέρθηκε στην ιστορία της περιοχής, στο γκρίκο, ακούστηκαν επίσης πολλά από τα γνωστά τραγούδια της περιοχής.
Στο ντοκιμαντέρ προβλήθηκαν επίσης ζωγραφιές μικρών μαθητών του SCUOLA MATERNA ARADEO με θέμα «Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
Μεταξύ άλλων εμφανίστηκαν: Maria και Antonio Ancora από το Melpigniano, Rocco Aprile από την Kalimera, Giorgio Fillieri, Isabella Bernandini καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Lecce.
Ο κόσμος που παρακολουθούσε στην αίθουσα ανταποκρίθηκε στο τέλος του ντοκιμαντέρ με ένα ζεστό χειροκρότημα.
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «ΑΓΩΝ» σε συνεργασία με το περιοδικό «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ» οργανώνουν κάθε 2 χρόνια αυτή την συνάντηση και φέτος εγκαινίασαν την συνεργασία τους με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Φέτος προβλήθηκαν 44 συνολικά αρχαιολογικές ταινίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από αυτές οι 27 στο διαγωνιστικό τμήμα και οι υπόλοιπες 17 στο πληροφοριακό τμήμα.
Οι προβολές έγιναν στην αίθουσα «ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΑΣ» του κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» όπου λίγες μέρες νωρίτερα (17-26/11/2006) πραγματοποιήθηκε το 47ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με μεγάλη επιτυχία.
Επιλεγμένες ταινίες της «6ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαιολογικής Ταινίας» προβλήθηκαν και στην Αθήνα με την ευγενική υποστήριξη του Goethe-Institut Athen στις 24 & 25/2/2007 όπου κι εκεί το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν μεγάλο.

Διαβάστε περισσότερα :
http://www.sitemaker.gr/agwn/page_GREEK_11.htm
http://www.sitemaker.gr/agwn/page_GREEK_11_1.htm
http://www.sitemaker.gr/agwn/assets/katalogos2006.pdf