martedì 10 aprile 2007

Mana mali mu (Paolo Di Mitri)

Mana mali mu

Jalìsti sto jalì, ceròn ampì,
ce ìrtes olon isa na me dì.
Su irte, ce m’ènghise sti’ plài.
Pirte, depòi, ka ca ìo’ ftammèno o vrai.
Pìrte lafrà, ca ìone scotinò:
ce pròppi na su po... mu pètase ‘pù mbrò.

Calimera, 18 ottobre 2006
Paolo Di Mitri

Nessun commento: