martedì 10 aprile 2007

Jo an Vlasi (Paolo Di Mitri)

O ndalìsi tse campàne
ca fonàzzan san iortì,
e kiatère ce òle e màne
na ndisùn jà ciuriacì
Ti simèni…? Ti ndalì…?
E na pào na polemìso?!
Ene mèra prasseì:
arte nghìzzi na tsunnìso!
Ettè ìone e candelòra!
Ise tòcche …ti ndalùne?
Ene an Vlàsi! Ecì sti chòra!
E na pàme lìo na dùme …!
Este ‘mbrò sti Kalimèra
Isi chòra pìrte, chàsi!
Paddrikàri ce chiatèra
pian na vrìcun ton an Vlàsi.
O koràsi o paddricàri
na chorèzzun ichan’ chàri;
tòssan vràdia mes st’alòni!
E pu pìrtan ìsi chròni?
Epù pìrtan ìsa jèia,
is’achìja rodinà.
Paddricària mest’ampèja:
“Pèmmu agàpi ...me gàpà?”
Arte ecì, plèo tìspo pài
mes st’ampèja na kriftì.
Pàsso crhòno s’àrte vrài
pan' na càmun’ lìo iortì!
Pài na cùsi mìa lutrìa;
lio crasì na pài na pì.
Na vresì lion ghetonìa
sia ca ène ciuriacì.
Ena agguò na sòzzi vràsi
Ce no fai ‘ci purmistò
Iurèi chàre us an Vlàsi
na se jàni a to kakò.
Nìtti us fiùru e mendulèa;
nìttun ammàddia ta pedàcia...
Mes’ti chòra iu palèa
travudùne a piculàcia
Cantalùne glòssa grìka
cùndu cànnan mia forà.
O picùli iurèi sica
na nostìsi ta glicà.
Pai petònta pas’ koràsi
ce tinàssi ta fterà;
Stin anghèra n’arte gràfi
oli e chàri ca vastà
Cànni o ruèzzo òrria fodhèa
cùndu toa p’ ìmon pedài
(ma ta chèria mbrò sto frèa
lafrò na piào n’ o piculài).
Plèo poddrì prìscete o ampèli;
plèo poddhì nitti o cerò.
A milìssia cànnun meli
glicèo iènete o lemò.
Arte vrài oli in anghèra
ste nostà lìo tse lumìa;
vastà o vìttulo lumèra.
Mes’to cosmo mirodìa.
Guìcan oli e paddhicàri
(io mirìmma en sòzzun plosi).
Pàsson ena mia chiatèra
kulusà... ni stefanòsi.
Paolo Di mitri.
Calimera,San Biagio 2006

Nessun commento: