martedì 10 aprile 2007

Kuai nee apa’ si’ pitseria “Lu Puzzu” a’tti’ Xora (Carmine Greco)

O Caldarazzo Salvatore ciuri ce o Caldarazzo Fulvio petì èxone ce pèrnone ambrò ti’ pitserìa “Lu Puzzu”, pu vrìskete si’ Xora, si’ via Roma, ambrò si’ crucivìa me ti’ strata pu perni apù Luppìu is Màje. O noma èrkete atsè na’ frea o gristèrna, pu vrìskete ankòra sìmmeri ambrò so spiti, appùtte mia’ forà sìrnano nnerò na pìone ce na plitùne, motte en ixe akkuedòtto. Ittù is tutti putèa succedèi na’ prama, kuài triti, ka e’ succedèi is kanènan addo lokàli tu Salèntu: ole tes triti èrkotte ce vrìskotte olimmìa kantànti, sonatùri atsè tamburràci ce kitàrra, poeti, artìsti, cini pu polemùne to tsìlo, ti’ krita, ti’ kartapìsta… ce tronta ce pìnnonta aggàddone ole tes opere pu èxo’ kamomèna, opuramente ena atsè cinu deklamèi mia’ poesìa. Ce itu divertèotte puru cini ka ine kliènti a’ tti pitserìa, ka a’ssi tèlone sòzone aforàsi puru kane’ prama.
O Caldarazzo lei ka kuàsi oli i sonatùri a’ttus komplèssu tu Salèntu affruntèttisa ti’ protinì forà icì, ce jennìtisa si’ pitserìa “Lu Puzzu”, ce apù cì in’ ghiavommèni i Nomadi, o Francesco Guccini, i Gianna Nannini, o Franco Trincale, ce addi kantànti pu exo’ kamomèna ti’ stòria tu travùdi taliànu.
O patrùna tu lokàli, pu ene puru màstora atse ballo, antàma m’o petì, ei piammèna kappòsse iniziatìve. Tui pu sas leo ene mia: kundu tsèrete, ti’ nitta tu dekàtse tu Agùstu, icì si’ Torrepadùli, kànnone ti’ festa tu A’ Rokku: oli cini pu tèlone sòzone simàni to tamburràci xorèonta ti’ pìtsika – pìtsika oli ti’ nitta. O Caldarazzo anterèssetse ti’ Regiùna na dòi tus sordu, ta paddikària na sòzone aforàsi atsìnta tamburracia na simànone ce na kulutìsone ti’ tradiziùna. Poi exi organizzàta, ja ittà xronu, ti’ “Festa a’tti’ pìtsika”, ittù si Xora.
Ce ankòra e’ na pùme ka oli ce dio èxone polemimmèna antàma m’o musikòlogo Diego Carpitèlla ce m’o regìsta a’tti’ Rai 3 Sergio Spina. Na min allimonìsome, poi, ka a’ssi tèlete na fate ce na pite kalà, o Caldaràzzo sas sòzi puru kami na prètsete to fai a’tti tradiziùna, ce na pìete na’ miulàci krasì a’tto kalò, amèsa so devertimènto ce ti’ kultùra.

Nessun commento: